COACHING

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

 

Świadczone wsparcie:

 • doskonalenie umiejętności przywódczych,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych (m.in. zasady skutecznej komunikacji w relacjach menadżer – podwładny oraz wpływu i oddziaływania na innych w firmie i nie tylko),
 • rozwój osobistych zasobów, kompetencji i predyspozycji zawodowych – coaching pomaga odkrywać niepoznane jeszcze, a tym samym niewykorzystane, naturalne zasoby, którymi dysponuje menedżer, niezależnie od indywidualnego typu osobowości,
 • skuteczne budowanie autorytetu jako lidera,
 • rozwój umiejętności motywacyjnych dla siebie oraz skutecznej inspiracji dla innych,
 • poszerzenie samoświadomości,
 • przełamanie starych nawyków myślowych, ograniczających osiąganie zamierzonych celów,
 • wsparcie w wyznaczeniu i realizacji zawodowych celów,
 • osiągnięcie równowagi w życiu, funkcjonowania w zgodzie z samym sobą, co bezpośrednio przekłada się na efektywny styl zarządzania,
 • poprawa wyników, efektywności swojej pracy i zespołu,
 • odnalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym,
 • poprawa relacji w środowisku pracy,
 • pomoc utalentowanym członkom zespołu w odkryciu i spełnieniu ich potencjału,
 • nauczenie się łatwego i spokojnego podejmowania trafny decyzji,
 • doświadczanie harmonii i spokoju wewnętrznego.

 

Mój (coacha) zakres odpowiedzialności:

 1. udzielanie informacji zwrotnych,
 2. uważność na sesjach i pełne zaangażowanie w proces coachingowy,
 3. stała weryfikacja stopnia realizacji celu i jakości spotkań,
 4. monitorowanie relacji coachingowej,
 5. zarządzanie planem sesji,
 6. dotrzymywanie ustalonych terminów,
 7. zapewnienie bezpiecznego miejsca (we współdziałaniu z Klientem),
 8. monitorowanie etycznych i profesjonalnych aspektów relacji.

 

Zakres odpowiedzialności coachowanego (klienta):

 1. określenie swoich celów i realizacja tych celów,
 2. przygotowywanie się do sesji coachingowych,
 3. aktywnego udziału w sesji coachingowej,
 4. szczere i otwarte mówienie na temat jakości procesu i osiąganych efektów oraz oczekiwań,
 5. stosowanie wskazówek/informacji wyniesionych z coachingu,
 6. udzielanie informacji zwrotnych Coachowi,
 7. przestrzeganie ustalonych terminów sesji.

 

RELACJA COACHINGOWA

 1. Coachowany jest świadomy, że relacja coachingowa w żadnym razie nie może być postrzegana jako forma terapii psychologicznej lub psychiatrycznej. Sesje coachingowe nie mogą być stosowane jako narzędzie zastępcze w prowadzonych procesach.
 2. Coachowany przystępując do coachingu/sesji coachingowych ma świadomość, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i rezultaty tych decyzji, i że Coach nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej z tytułu podejmowanych przez Klienta decyzji, jak i konsekwencji tych decyzji.

 

ZACHOWANIE TAJEMNICY

 • Zasada poufności (to, co rozumiemy przez zasadę poufności): Coach zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje i dane uzyskane od Klienta i nie może ich wykorzystać w swoich szkoleniach, bądź publikacjach, chyba, że Klient wyraził na to zgodę na piśmie.
 • Możliwe jest natomiast, że samą treść współpracy lub jej fragmenty przytaczam jako studium przypadku lub też temat omawiany na superwizji. Jest to jednak bez podania personaliów lub wręcz personalia są celowo zmienione na nieprawdziwe.